تعدیل احتمالی پروفایل های اسید چرب عضله سینه، شدت میوپاتی که اغلب منجر به کاهش گوشت می شود را کاهش می دهد. در سال ۲۰۱۴، اولین مقالاتی که "سینه چوبی"، وضعیتی که در آن عضله سینه مرغ گوشتی توسط ناحیه سخت، برآمدگی ظاهری و رنگ پریدگی در سطح شکمی عضله سینه بزرگ دیده می شود را توصیف می کند، منتشر شدند. سینه چوبی اکنون یکی از مهمترین بیماری های عضلانی است که صنعت طیور را به چالش می کشد. این نگرانی جهانی است، به طوری که گزارش شده است که ۳۰-۵۰ درصد از مرغ های گوشتی را که به مدت ۸ هفته رشد می کنند و وزن بدن آنها بیش از 4/2 کیلوگرم است، تحت تأثیر قرار می دهد. میوپاتی به دلیل کشتار و مرگ و میر در مزرعه، تنزل رتبه و همچنین عدم پذیرش در مصرف انسان، یک نگرانی عمده بهداشتی، رفاهی و اقتصادی حیوانات محسوب می شود.

جلوگیری از هیپوکسی یا کمبود اکسیژن بافتی:

دلایل میوپاتی هنوز ناشناخته است، با این حال شواهد بافت شناسی ضایعات خونریزی دهنده نشانگر تحلیل رفتن چند کانونی و نکروز بافت عضلانی با نفوذ سلول های التهابی، بافت های همبند و چربی است. در مقالات شواهدی ارائه شده است که میوپاتی سینه چوبی با هیپوکسی عضله سینه سیستمیک و موضعی مرتبط است. مکمل سازی جیره با فیتاز، این مشکل را کاهش می دهد. آنزیم فیتاز غذایی در عمل برای تخریب روده ای فیتات گیاهی و بهبود قابلیت هضم فسفر و بازده خوراک پذیرفته شده است، اما همچنین نشان داده شده است که مسیرهای مربوط به هموستاز اکسیژن را تعدیل می کند. گزارش شده است که شرایط کمبود اکسیژن با ترجیح جایگزینی فیبرهای عضلانی تحلیل رفته با بافتهای لیپیدی و فیبروتیکی، توانایی احیای رشته های عضلانی را محدود می کند.

دوزهای بالای فیتاز:

پیشنهاد شده است که سینه چوبی با عدم متابولیسم چربی ارتباط دارد. مطالعه حاضر برای تعیین تأثیر فیتاز غذایی بر پروفایل اسیدهای چرب عضلات سینه و سینه چوبی انجام شد. این آزمایش ها شامل جوجه های گوشتی نر تحت ۶ تیمار از جمله ۳ سطح مکمل فیتاز در رژیم غذایی (۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ FTU) بود. نمرات سینه چوبی و راه راه سفید ثبت شد و مشخصات اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی مایع گازی تعیین شد. پروفایل اسیدهای چرب در بافت سینه پرندگان متأثر از سینه چوبی دارای درصد قابل توجهی از اسیدهای چرب اشباع و محتوای کمتری از اسیدهای چرب اشباع نشده است. فیتاز غذایی در دوزهای بالا (۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ FTU) به طور قابل توجهی درصد اسیدهای چرب اشباع شده را کاهش داده و اسیدهای چرب اشباع نشده را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می دهد. از آنجا که به نظر می رسد میوپاتی سینه چوبی با عدم تعادل در پروفایل اسیدهای چرب همراه است، مکمل فیتاز جیره از طریق تعدیل اسیدهای چرب اشباع، شدت آن را بهبود می بخشد.