در طول دوره انتقال گاوهای شیری، افزایش در احتیاجات اکسیژن همراه با افزایش یافتن نیازهای متابولیکی باعث افزایش تولید رادیکالهای آزاد می شود. هنگامی که تولید رادیکالهای آزاد از ظرفیت تولید آنتی اکسیدان توسط بدن تجاوز کند، استرس اکسیداتیو بروز می کند. استرس اکسیداتیو ممکن است باعث تضعیف سیستم ایمنی و افزایش حساسیت گاوهای شیری به بیماری های پیش از زایمان شود. بنابراین جیره های غنی از آنتی اکسیدان، مازاد رادیکالهای آزاد تولید شده را از بین برده و می توانند برای کاهش اختلالات سلامتی در گاوهای شیری دوره انتقال بکار روند. تانن ها به عنوان یک نوع آنتی اکسیدان طبیعی، ترکیبات پلی فنولیک قابل حل در آب می باشند که در نتیجه متابولیسم گیاهان به وجود می آیند. تانن ها شامل یک یا بیشتر از یک گروه آروماتیک و همچنین یک یا بیشتر از یک گروه هیدروکسیل می باشند که می توانند با رادیکالهای آزاد ترکیب شده و آنها را به شکل تثبیت شده در بیاورند (این عمل مشخصه یک آنتی اکسیدان قوی است). تانن ها در چندین منبع خوراکی که در تغذیه دام بکار می روند وجود داشته و گزارش شده که بر برخی جنبه های تغذیه نشخوارکنندگان و کیفیت محصولات اثر می گذارند.